SPEED TWIN 1200

Speed Twin 1200

มาตรฐานต้นแบบรถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิกสปอร์ต ที่มาพร้อมส่วนประกอบโครงรถซึ่งผ่านการอัพเกรด และเครื่องยนต์ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น ตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นที่สุดทั้งด้านภาพลักษณ์และสมรรถนะ

PRODUCT SPECIFICATIONS